Καλάθι

0

0,00 €

Pinki Όροι Χρήσης


 

Όροι και Προϋποθέσεις Pinki Rewards Club

 

1. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης «Pinki Rewards Club» έχει σκοπό να επιβραβεύσει τα φυσικά πρόσωπα που είναι πελάτες της Εταιρίας, για τη συνολική συναλλακτική σχέση τους με τα προϊόντα/υπηρεσίες της, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά, με διάφορα κριτήρια, οριζόμενα κατά αποκλειστική κρίση της Εταιρίας (ενδεικτικά διενέργεια συναλλαγών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.)

1.1 Το πρόγραμμα επιβράβευσης αφορά μόνο εγγεγραμμένους Πελάτες που έχουν Λογαριασμό στο parapharmacie.com.cy. 

1.2 Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει δημιουργήσει Λογαριασμό θα πρέπει να κάνει εγγραφή ώστε να γίνει Μέλος. Όταν δημιουργηθεί ο λογαριασμός μπορεί να κάνει τις αγορές του μέσω του Λογαριασμού του και να κερδίζει από αυτές pinkies(1€=1 pinki). Με την εγγραφή και τη Δημιουργία Λογαριασμού στο Parapharmacie ο Πελάτης γίνεται Μέλος του Club και κερδίζει αυτομάτως 10 Pinkies.

1.3 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι το Μέλος έχει λάβει γνώση των Όρων, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Όροι ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. 

2. Τα Μέλη του Προγράμματος συλλέγουν pinkies με τις αγορές τους, όπου 1€ αντιστοιχεί σε 1 Pinki. Η καταχώρηση των pinkies στον Λογαριασμό του Μέλους, θα πραγματοποιείται με την οριστικοποίηση της παραγγελίας και μετά την επιτυχημένα παράδοση αυτής στον Πελάτη. Όταν ο Πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε αφαιρούνται από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο.

2.1 Σε περίπτωση που το Μέλος ασκήσει νομίμως το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακυρώσει, ανακαλέσει ή δεν ολοκληρώσει τη συναλλαγή, για την οποία επιβραβεύθηκε από το Πρόγραμμα, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να προβεί μονομερώς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στη διαγραφή των pinkies που αντιστοιχούν στην ως άνω συναλλαγή, χωρίς άλλη ενημέρωση του Μέλους.

2.2 Για τις συναλλαγές τα pinkies χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω. Σημειώνουμε ότι αν η συναλλαγή είναι μικρότερη του 1 (ενός) ευρώ, το Μέλος δεν συλλέγει pinkies.

2.3 Τα pinkies δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, Μέλος του Προγράμματος ή μη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χορηγηθούν, πουληθούν, ανταλλαχθούν με χρήματα, κληρονομηθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός αν η Εταιρία το αποφασίσει με τροποποίηση των τρόπων επιβράβευσης ή μεμονωμένα. 

2.4 Τα pinkies που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, ολικώς ή μερικώς, μόνο σε παραγγελία για την απόκτηση Προσφορών όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Εξαργύρωσης.

2.5 Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί pinkies σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Εταιρία θα προβεί μονομερώς στη διόρθωση του Λογαριασμού. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές λύσεις από τυχόν εσφαλμένο υπολογισμό pinkies, προκειμένου να επανέλθει ο Λογαριασμός pinkies στην πρωτέρα, του σφάλματος, κατάσταση. Το Μέλος δηλώνει ότι θα συνεργασθεί με την Εταιρία προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις pinkies είτε προς όφελος είτε εις βάρος του. 

3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει και άλλους τρόπους εξαργύρωσης των pinkies στο μέλλον, οπότε θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη της. 

3.1 Η Εταιρία μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή/και συλλογής pinkies ή άλλου είδους προσφορές και προνόμια στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές βάσει της εμπορικής της πολιτικής.

3.2 Το Μέλος ενημερώνεται για τους Όρους και τις τροποποιήσεις του Προγράμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίας www.parapharmacie.com.cy

3.3 Το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τις κινήσεις του Λογαριασμού pinkies (διαθέσιμο υπόλοιπο, συλλογή, εξαργύρωση) μέσα από το Λογαριασμό του και την επιλογή Pinki Rewards Club.

4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Προγράμματος και οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω του www.parapharmacie.com.cy. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας  για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος. Η πραγματοποίηση τρόπων επιβράβευσης ή δραστηριοτήτων ή/και εξαργύρωση pinkies μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. 

4.1 Η Εταιρία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή του προγράµµατος χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των κατόχων. Επίσης, η Εταιρία δικαιούται να αναστείλει τη χρήση του Προγράμματος από Μέλος, για λόγους που αφορούν:  την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης κτλ. Σημειώνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συσσωρευμένα pinkies του Μέλους διαγράφονται οριστικώς. 

4.2 H Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει τα pinkies που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς στους οποίους δεν έχει γίνει καµία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 µήνες.

5. Κάθε Μέλος αποδέχεται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Εταιρία στο πλαίσιο και για τον σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο «Προσωπικά Δεδομένα» το περιεχόμενό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.